Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Kamera Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU                    : Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ADRESİ                                       : Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No:151
                                                      Gölbaşı/ANKARA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ  : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI       : 162869

MERSİS NUMARASI                   : 0011057736500027

TELEFON                                     : 0 312 473 80 50       

E-POSTA ADRESİ                        : ankara@akalbatu.com.tr

KEP ADRESİ                                : akalbatu@hs01.kep.tr

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI

Veri Sorumlusunun fiziksel ve çevresel güvenliği sağlamak ve takip etmek amacı ile oluşturduğu kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görsel olarak elde edilecek olan kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği verileriniz, 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine
  Getirilmesi 
 •     Denetim faaliyetlerin yürütülmesi
 •   Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 •     Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 •     İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     İş Faaliyetlerinin Denetimi
 •     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 •     Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 •     İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 •     Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 •     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
 •     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •     Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •     Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda zorunlu hallerde adli ve idari mercilere aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve aynı Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak; otomatik yöntemlerle elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu olan Şirketimize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu Şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresine, e-posta adresine ya da KEP adresine başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ancak kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması ya da ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi durumlarında, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz.

Başvurunuzda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imzanız; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ile talebinizin konusu bulunmalıdır. Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvurunuza eklenmelidir.

Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Şirketimize yapacağınız başvurularınız; talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.